Snabb leverans
1-3 dagars leverans*
Handla tryggt med Klarna
Handla tryggt med Klarna
100+ nya korsord varje vecka
100+ nya korsord varje vecka

 

Allmänna villkor samt köpvillkor för prenumeration och webbshop för Tankesport/ Keesing

DEL I – ALLMÄNT

Paragraf 1 – Generellt

Information om företaget och kontaktuppgifter

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Keesing Sverige AB (”KMG”,"Keesing", "vi", ”Tankesport”) avseende våra produkter och prenumerationer. Dessa villkor ska uttryckligen inte tillämpas på avtal för annonsering i någon av våra publikationer.

 

KMG säljer varor till privatpersoner och företag i Sverige med giltigt person- eller organisationsnummer. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Leveranser av fysiska produkter sker endast till adress i Sverige.


Du kan alltid kontakta oss via e-post: [email protected].

Vi nås också på telefon: 08-676 64 74 (helgfria vardagar kl: 09.00 – 16.00)

Postadress: Tankesport, c/o Releasy, Box 881, 501 15 Borås.

Besöksadress: Keesing Sverige AB/Tankesport, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm.

Webbadress: www.tankesport.se

Keesing Sverige AB har organisationsnummer 556803-6692

Paragraf 2 – Tillämpning och ändringar

 1. Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal oavsett hur de har ingåtts.
 2. KMG förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Ändringar som inte är obetydliga aviseras i publikationerna eller via webbshoppen eller via e-post. De ändrade villkoren är tillämpliga på alla befintliga och framtida avtal från och med det datum de träder i kraft.
 3. Om det uppstår en konflikt mellan det allmänna avsnittet Del I och webbshopens avsnitt i Del II kommer innehållet i Del II att få företräde.

 

 

Paragraf 3 – Ett avtals ingående och genomförande

 1. Alla våra erbjudanden gäller i mån av tillgång och kan upphöra i förtid utan vidare.
 2. Varje beställning gäller en produkt eller en prenumeration. En prenumeration är antingen tidsbestämd eller gäller tills vidare. Reglerna om förnyelse och uppsägning är därför olika för olika titlar.
 3. Ditt avtal med oss sluts när vi skriftligen godkänner din beställning. Skriftligen betyder enligt dessa villkor också elektroniskt, till exempel e-post.
 4. Vi har rätt att genomföra beställningar av tredje part, antingen helt eller delvis.
 5. Den leveranstid som anges är endast vägledande och kan inte tas som en strikt deadline. En leverans kan alltid ta upp till 30 dagar från godkänd beställning. Om leverans av en gåva tar längre tid kommer detta att särskilt meddelas.

 

Paragraf 4 – Adressuppgifter

 1. Du ansvarar för att vi har korrekta adressuppgifter till dig. Eventuella ändringar ska anmälas skriftligen.
 2. Avtalets genomförande och alla anknutna tillkännagivande och meddelande sker till den adress och/eller den e-postadress som du har givit oss. Skulle denna information visa sig vara felaktig har vi inget ansvar för eventuella följder. Vi har även rätt att debitera dig eventuella kostnader detta orsakar oss.Paragraf 5 – Priser och betalning

 1. Prenumerationsavgiften betalas i förskott för den avtalade betalningsperioden om inget annat anges.
 2. Alla priser som anges för svenska prenumerationer och produkter visas i svenska kronor, inklusive moms, andra skatter och avgifter och porto om inte annat anges eller avtalas skriftligen. Vi reserverar oss för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.
 3. De betalningsmetoder som accepteras kan variera beroende på hur prenumerationen eller avtalet tecknades. Om några kostnader är kopplade till en särskild betalningsmetod kommer detta alltid tydligt att anges och kunden ansvarar för att betala dessa.

 

Paragraf 6 – Reklamation, ersättning och ångerrätt

Eventuella reklamationer ska meddelas oss så snart det går, dock senast inom två månader från att felet upptäcktes. En reklamation som görs mer än tre år efter att du mottog det du vill reklamera är utan verkan.

 1. Vi ersätter korrekta reklamationer enligt lag. Ersättning för förlust i näringsverksamhet utgår dock aldrig.
 2. Om KMG drabbas av oförutsedda omständigheter eller det om det finns något som tyder på force majeure så har KMG rätt att avbryta sitt genomförande av avtalet under den period som situationen fortsätter eller, om KMG väljer det, att upplösa avtalet antingen helt eller delvis. I sådana fall har KMG ingen förpliktelse att betala någon skadeersättning till kunden eller prenumeranten.
 3. Vid alla köp utanför en affärslokal gäller en ångerrätt på 14 dagar. Det innebär att om du ångrar ditt köp inom 14 dagar så meddelar du oss det och köpet hävs, enligt nedanstående process. Det finns inga särskilda formföreskrifter för att ångra ett köp, du behöver bara meddela oss skriftligen vilket köp du ångrar och vi måste veta att du är du. Även Konsumentverkets mall kan användas: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf

Ångerfristen påbörjas vid följande tidpunkter:

För prenumerationer av tryckta upplagor påbörjas ångerfristen dagen efter den första leveransen av den tryckta upplagan.

För prenumerationer av digitala upplagor påbörjas ångerfristen dagen efter att prenumerationsavtalet ingicks.

För köp i webbshopen påbörjas ångerfristen dagen efter att produkten mottogs. Om flera produkter beställs i ett enda avtal påbörjas ångerfristen dagen efter att den sista produkten i beställningen mottas.

Om köpet ångras ska produkten skickas tillbaka i oskadat skick eller oanvänt skick. KMG har rätt att begära ersättning för oproportionerligt slitage. Kunden står ensam för returkostnaderna.

Reglerna om ångerrätt gäller endast för konsumenter, under förutsättning att det pris som konsumenten sammanlagt ska betala överstiger för det köp som ångras överstiger 400 SEK och med följande undantag:  

(i) Produkter som av sin natur inte kan omfattas, som färskvaror, tidsbundna produkter eller personliga produkter.                                                            (ii) Lösnummer av en tidning eller tidskrift.                                                   (iii) Digitalt innehåll, till exempel nedladdning av en produkt, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till påbörjad leverans och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. 

 

Paragraf 7 – Ändringar i, eller nedläggning av publikationen

 1. KMG kan efter eget gottfinnande när som helst ändra omfattning, innehåll, komposition, layout, utseende, datum och/eller frekvens för alla publikationer, eller avsluta en publikation och/eller ersätta den med en annan publikation, oavsett om denna publikation ser likadan ut eller kommer ut lika ofta.
 2. KMG kan också ändra eller avsluta alla ytterligare tjänster som särskilt är avsedda för prenumeranter.
 3. Om det sker några ändringar som de som hänvisas till i stycke 1 och/eller 2 ovan kommer KMG säkerställa att den relevanta publikationen förblir av samma kvalitet och kvantitet i enlighet med prenumerationsavgiften eller kommer att justera prenumerationsavgiften på ett lämpligt vis.
 4. Om publikationen avslutas utan att ersättas av en ny publikation kommer KMG återbetala prenumerationsavgiften för den resterande betalningsperioden med start från det datum då publikationen lades ner.
 5. I fall när publikationen ersätts med en annan publikation eller när en ändring av publikationen leder till en väsentligen annorlunda publikation än den som prenumeranten började prenumerera på har prenumeranten rätt att skriftligen säga upp sin prenumeration inom fyra (4) veckor efter att denna har fått meddelande om ersättningen, eller inom fyra (4) veckor efter att denna har mottagit den första ersatta eller ändrade publikationen, beroende på vilket datum som är tidigast.

 

Paragraf 8 – Åtkomst till digitala upplagor

 1. Inloggningsuppgifterna som ger en prenumerant åtkomst till en digital upplaga är strikt personliga och kan inte överlåtas. Prenumeranten får inte ge en tredje part åtkomst till en digital upplaga genom att dela sina inloggningsuppgifter med denna och får inte på något annat vis göra kommersiell användning av sina inloggningsuppgifter.
 2. Prenumeranten är ansvarig för all användning av dennas inloggningsuppgifter och för alla handlingar som utförs via dennas konto. När en prenumerant misstänker en oauktoriserad åtkomst till sitt konto måste hon/han omedelbart meddela KMG. KMG har sedan rätt att ta alla åtgärder som KMG anser är nödvändiga för att skydda sina publikationer och sina andra prenumeranter och prenumeranten ska samarbeta till fullo med KMG när detta är nödvändigt.
 3. Prenumeranten får endast ladda ner och/eller skriva ut relevanta digitala upplagor för personlig användning. Ingen annan kopiering, försäljning och/eller distribution av en digital upplaga är tillåten. Om KMG har skäl att misstänka att en prenumerant har brutit mot förbudet som anges i stycke 1 ovan har KMG rätt att blockera åtkomst till den relevanta digitala upplagan och hålla den blockerad tills KMG har förvissat sig om att prenumeranten inte har brutit mot förbudet. En blockering av åtkomst påverkar inte KMG:s rätt att kräva ersättning för eventuella skador och kostnader som KMG har ådragit sig under processen av att blockera kontot eller som är ett resultat av ett sådant avtalsbrott från prenumerantens sida.

 

Paragraf 9 – Personuppgiftshantering

 1. Vi är personuppgiftsansvariga vid alla avtal som sluts enligt dessa villkor. För mer information se vår integritetspolicy. (gör länk.)Paragraf 10 – Immateriella rättigheter

 1. Alla immateriella rättigheter gällande publikationer och webbshoppen, inklusive copyright, databasrättigheter, och varumärkesrättigheter ägs av KMG och/eller dennas licensgivare.
 2. Prenumeranten eller kunden får inte kopiera, lagra och/eller lämna ut några namn, något innehåll och/eller någon layout från publikationen eller innehållet av webbshoppen på något vis utan föregående skriftligt godkännande från KMG.

 

Paragraf 11 – Överlåtelse av rättigheter

KMG kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor eller enligt avtalet som har ingåtts med prenumeranten eller kunden till ett företag inom sin koncern eller till en tredje part inom ramen av en överlåtelse av (en del av) KMG:s verksamhet eller som en del av en överlåtelse av en titel, webbsida, produkt eller tjänst producerad eller tillhandahållen av KMG, under förutsättning att den tredje part eller det företag som överlåtelsen görs till kommer att fortsätta att uppfylla avtalet som ingåtts mellan KMG och prenumeranten eller kunden. KMG ska snarast möjligt informera prenumeranten eller kunden om en sådan eventuell överlåtelse via e-post.

 

Paragraf 12 – Tillämplig lag och tvistlösning

 1. Avtalet och dessa villkor faller under svensk lag.
 2. Eventuella tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.
 3. Eventuella tvister som parterna inte kan lösa sinsemellan ska uteslutande behandlas av en behörig domstol i Stockholm.
 4. Konsumenter som har ingått avtal med oss kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, https://arn.se/konsument/ eller använda sig av den europeiska plattformen Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

DEL II – SÄRSKILDA VILLKOR – WEBBSHOP

Dessa villkor för webbshoppen gäller utöver de villkor som nämns i Del I och är tillämpliga på alla nätbaserade beställningar som mottagits i webbshopen.

Paragraf 13 – Beställning, betalning och fakturering

 1. När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected].
 2. De taxor och priser som KMG tar ut omfattar inte fraktkostnader eller moms om inte något annat uttryckligen anges. KMG förbehåller sig rätten att ändra taxor och priser. Ändrade taxor och priser träder i kraft det ögonblick som de introduceras och är inte tillämpliga på någon beställning som redan har lagts.
 3. Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när kassan är laddad, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas dataskyddsinformation. ”Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
  De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Swish.
 1. Vi använder Klarna Checkout som betallösning. Se nedan vilka betalalternativ som finns tillgängliga.
 2. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Klarnas villkor& dataskyddsinformation samt våra köpvillkor/ allmänna villkor.
 3. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Om kredit inte beviljas behöver man välja ett annat betalningssätt som kortbetalning eller Klarna Direkt, alternativt kontakta Klarna. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos se. För information om din betalning kontakta Klarnas kundservice. Du kan även se dina fakturor och dess betalstatus på klarna.seunder Mina sidor.
 4. Faktura
  Betalning mot Klarna faktura med 30 dagars betaltid. Ingen fakturaavgift tillkommer. Fakturan skickas via mejl i samband med att ordern skickas från vårt lager. För att kunna betala mot faktura behöver beställningen skickas till din folkbokförda adress, och du behöver uppge korrekta och fullständiga personuppgifter. Klarna tar ut en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. 
 5. Delbetalning
  Du kan delbetala din faktura via Klarna konto. Delbetala från 1/24 av orderbeloppet, dock minst 50 kr i månaden. Du kan när som helst betala av hela den kvarvarande skulden. Då avslutas automatiskt ditt konto hos Klarna. Fullständiga villkor hittar du hos Klarna.
 6. Klarna Direkt
  Med Klarna Direkt betalar du enkelt direkt i kassan med mobilt bank-ID. Pengarna dras 1-2 dagar efter att vi skickat dina varor. Aktivera tjänsten genom att logga in hos seoch registrera ditt konto.
 7. Kortbetalning
  Säker kortbetalning med VISA och Mastercard/Eurocard samt American Express. Inga kortavgifter tillkommer. Inga kortuppgifter lagras hos oss, de sparas hos vår samarbetspartner Klarna. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade.
 8. Swish
  Swish är en mobil betallösning där du kopplar ditt mobilnummer till ditt bankkonto. Är du ansluten till Swish kan även använda det som betalsätt. Välj Swish som betalsätt och följ instruktionerna och godkänn betalningen med ditt mobila bank-ID. Swish är inte tillgängligt om du väljer prenumeration. 

 

Paragraf 14 – Leverans och garantier

 1. Beställningen kommer att levereras till den adress som angivits av kunden. Vi samarbetar med Postnord, Citymail, DB Schenker.
 2. KMG bär risken för skada på och/eller förlust av produkterna fram till att kunden tagit emot leveransen, om inte annat uttryckligen har överenskommits. Därefter övergår riskansvaret på kunden. Äganderätten övergår dock först när kunden fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet.
 3. Indikativ leveranstid är 1-3 dagar. Det kan alltså ta längre tid. KMG informerar kunden om kända och väsentliga förseningar. Sen leverans ger inte kunden rätt till någon skadeersättning. Om din leverans är försenad utan att vi har meddelat dig det ska du kontakta oss på:  [email protected].
 4. Beställningar lagda på helger skickas tidigast efterföljande vardag.  
 5. Den levererade produkten ska ha de egenskaper som följer av avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet och som kunden skäligen kan förvänta sig, samt de relevanta lag- och myndighetsbestämmelser som gäller när avtalet ingås. Regler om reklamation, ersättning och ångerrätt finns i paragraf 6.
 6. Om det visar sig att produkten inte är avtalsenlig kommer KMG efter eget gottfinnande välja en av följande lösningar:
  1. KMG tillhandahåller eventuell saknad komponent till produkten.
  2. KMG skickar (om) produkten, ifall leveransen inte kommit fram.
  3. KMG skickar en ersättningsprodukt efter att ha återfått den defekta produkten.
  4. KMG återbetalar det inbetalade värdet av produkten till kunden (om och i den utsträckning som betalning från kunden har erhållits och endast när KMG har fått produkten i retur).
 7. Produktbilderna i webbshopen är så verklighetstrogna som möjligt. KMG kan dock inte garantera att färgerna på bilderna är exakt desamma som färgerna på de faktiskt levererade produkterna.
 8. Uppenbara misstag eller fel i ett produkterbjudande är inte bindande för vare sig KMG eller dennas leverantörer.
 9. KMG har rätt att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om max 200 kr beroende på vikt om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos ombudet i 7-14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan.